การเสด็จฯ ทรงนำ นนร. ทัศนศึกษาต่างประเทศ

เอกสารการจัดการความรู้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๘
เรื่อง การเสด็จฯ ทรงนำ นนร. ทัศนศึกษาต่างประเทศ

km58_13