คู่มือการสอนการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์

เอกสารการจัดการความรู้ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๘
เรื่อง คู่มือการสอนการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์

km58_11