กระบวนการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายในและภายนอกประเทศ

เอกสารการจัดการความรู้ กวล.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙
เรื่อง กระบวนการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติภายในและภายนอกประเทศ

km59_07