การฝึกบินอากาศยานอัตโนมัติเบื้องต้น

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙
เรื่อง การฝึกบินอากาศยานอัตโนมัติเบื้องต้น

km59_08