แนวทางและวิธีการ รักษาความปลอดภัย และการใช้เครื่องแม่ข่าย

เอกสารการจัดการความรู้ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและวิธีการรักษาความปลอดภัยและใช้เครื่องแม่ข่ายในระบบเครือข่ายภายใน รร.จปร.

km59_06