การบริหารจัดการร้านสหกรณ์ รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารจัดการร้านค้าสหกรณ์ รร.จปร.

km59_05