กระบวนการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในเครื่องดื่ม

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙
เรื่อง กระบวนการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในเครื่องดื่ม

km59_09