การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

เอกสารการจัดการความรู้ กวส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙
เรื่อง การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
(การสอบรอบที่สอง)

km59_04