การดำเนินงานด้านกำลังพลในการเลื่อนยศและตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร

เอกสารการจัดการความรู้ กตก.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙
เรื่อง การดำเนินงานด้านกำลังพลในการเลื่อนยศและตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร

km59_02