การเบิกค่ารักษาพยาบาล ระบบจ่ายตรง

เอกสารการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙
เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาล ระบบจ่ายตรง

km59_17