วิธีการขอรับการตรวจลงตรา เพื่อไปทัศนศึกษาส่วนตัวหรือไปราชการชั่วคราวในต่างประเทศ

เอกสารการจัดการความรู้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙
เรื่อง วิธีการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อไปทัศนศึกษาส่วนตัวหรือไปราชการชั่วคราวในต่างประเทศ (ภูมิภาคยุโรป)

km59_13