ขั้นตอนการจัดการฝึกวิชาทหาร นพท.วพม. ชั้นปีที่ ๒

เอกสารการจัดการความรู้ สวท.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙
เรื่อง ขั้นตอนการฝึกวิชาทหาร นพท.วพม. ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

km59_14