การจัดทำคู่มือการทดสอบการกระแทก

เอกสารการจัดการความรู้ กวส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทำคู่มือการทดสอบการกระแทก (Impact Testing)

km60_04