การจัดทำข้อมูลเสียงพิธีการสำคัญใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทำข้อมูลเสียงพิธีการสำคัญใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

km60_03