การซักรีด เสื้อผ้า นนร. ภาคสนาม

เอกสารการจัดการความรู้ สบร.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐
เรื่อง การซักรีดเสื้อผ้า นนร. ภาคสนาม

km60_16