กระบวนการศาลเกียรติศักดิ์ของ นนร.

เอกสารการจัดการความรู้ กรม.นนร.รอ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐
เรื่อง กระบวนการศาลเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

km60_15