การนำ นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาต่างประเทศ

เอกสารการจัดการความรู้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐
เรื่อง การนำ นนร. ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาต่างประเทศ

km60_13