การทดสอบผนังกันกระสุน

เอกสารการจัดการความรู้ กวย.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐
เรื่อง การทดสอบผนังกันกระสุน

km60_10