คู่มือการควบคุมสินทรัพย์

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS ของ รร.จปร.
ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุพ.ศ. ๒๕๕๗

6101_บก_คู่มือการควบคุมสินทรัพย์