โปรแกรมประยุกต์ข้อมูลเสียงปฏิทินพิธีสําคัญ ใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๑
เรื่อง โปรแกรมประยุกต์ข้อมูลเสียงปฏิทินพิธีสําคัญ
ใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

6103_กอศ_โปรแกรมประยุกต์ข้อมูลเสียงพิธีสำคัญฯ