การใช้ชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีประกอบวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์(EE4405)

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๑
เรื่อง การใช้ชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีประกอบวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์(EE4405)

6108_กวฟ_การใช้ชุดทดลองเทคโนโลยี RFID