คู่มือการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร (รอบแรก) ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑

เอกสารการจัดการความรู้ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๑
เรื่อง คู่มือการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
(รอบแรก) ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑

6111_กฟส_คู่มือการออกข้อสอบพลเรือน