การปรับปรุงการสอนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๒
เรื่อง การปรับปรุงการสอนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
ด้วยชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

6208_กวฟ_ การปรับปรุงการสอนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยชุดทดลองเทคโนโลยีอาร์เอฟไอด