การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานวิจัย ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการสนับสนุน โครงการวิจัยอาจารย์ที่ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เอกสารการจัดการความรู้ กตก.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๓
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานวิจัย
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการสนับสนุน
โครงการวิจัยอาจารย์ที่ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

6302 กตก.