พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการจัดงานสัมมนา ทางวิชาการกองวิชาประวัติศาสตร์

เอกสารการจัดการความรู้ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๓
เรื่อง พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการจัดงานสัมมนา
ทางวิชาการกองวิชาประวัติศาสตร์

6303 กปศ.