ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดสถานที่สอบ นตท.(ทบ.) : กรณีเกิดโรคระบาด COVID-19

เอกสารการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๓
เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดสถานที่สอบ นตท.(ทบ.)
: กรณีเกิดโรคระบาด COVID-19

6305 KM จัดสนามสอบ นตท.(ทบ.) กมส.