การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชา

เอกสารการจัดการความรู้ กวล.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๓
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
เพื่อสนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ นนร. ระดับกองวิชา

6309 กวล.