การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิชาปฏิบัติการ วิศวกรรมอุตสาหการ

เอกสารการจัดการความรู้ กวส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๓
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

6310 เล่ม KM 2563_กวส.