การบริหารจัดการเวลาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและ สุขภาพของอาจารย์ทหาร

เอกสารการจัดการความรู้ กวล.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๔
เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและ
สุขภาพของอาจารย์ทหาร

6407_กวล_การบริหารจัดการเวลาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและสุขภาพของอาจารย์ทหาร