การทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชา ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)

เอกสารการจัดการความรู้ เคมี สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๔
เรื่อง การทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)

6412_เคมี_การทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002)