การพัฒนาประสิทธิภาพการใส่ท่อช่วยหายใจ ด้วยนวัตกรรม “ดมยาสดใส ใส่ทิ้วปลอดภัย ด้วย Video laryngoscope DIY”

6504 รพ. การพัฒนาการใส่ท่อช่วยหายใจ Laryngoscope DIY