หน้าหลัก

แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2561

คู่มือแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติราชการสกศ. ปีการศึกษา 2561   โครงร่างแผนปฏิบัติราชการกองวิชาฯ ปีการศึกษา 2561

แผนบริหารความเสี่ยง สกศ.ฯ ปีการศึกษา 2561

 

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ๑๘ มิ.ย. ๖๑

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ มคอ. 23 ก.ค.61

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ สกศ.ฯ ครั้งที่ 1 2ส.ค. 61 โครงร่างแผนปฏิบัติราชการกองวิชาฯ ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการต่างๆ

คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร.(แก้ไข 2561)
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2561 โครงร่างแผนปฏิบัติราชการกองวิชาฯ ปีการศึกษา 2561

แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการประกันฯ ปีการศึกษา 2561 โครงร่างแผนปฏิบัติราชการกองวิชาฯ ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2561 โครงร่างแผนปฏิบัติราชการกองวิชาฯ ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการประเมินออนไลน์ โครงร่างแผนปฏิบัติราชการกองวิชาฯ ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ 2561 โครงร่างแผนปฏิบัติราชการกองวิชาฯ ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ขออนุมัติแก้ไข 2561 โครงร่างแผนปฏิบัติราชการกองวิชาฯ ปีการศึกษา 2561