หน้าหลัก

แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. พ.ศ. 2561 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2561

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2562

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2562

โครงร่างรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา 2563

โครงร่างการเขียนรายงานประเมินตนเองระดับ สกศ.ฯ ปีการศึกษา 2562

สรุปผลการประเมินหลักสูตรโดย นนร.ชั้นปีที่ 5

คณะกรรมการต่างๆ

คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร.(แก้ไข 2561)
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯปีการศึกษา 2562 แก้ไข ม.ค. 63

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 

คณะกรรมการประเมินออนไลน์ ปีการศึกษา 2562 

คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ขออนุมัติแก้ไข 2561