หน้าหลัก

แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. พ.ศ. 2561 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2561

โครงร่างรายงานประเมินตนเอง (SAR)ระดับกองวิชาฯ ปีการศึกษา 2561

ร่างสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ2561 

โครงร่างรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯปีการศึกษา 2562

 

คณะกรรมการต่างๆ

คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร.(แก้ไข 2561)
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการประเมินออนไลน์

คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ 2561 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ขออนุมัติแก้ไข 2561