หน้าหลัก

แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

โครงร่างรายงานการประเมินตนเองระดับกองวิชา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560

โครงร่างรายงานแผนปฏิบัติราชการระดับกองวิชา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560

แผนบริหารความเสี่ยง (word)  

แผนบริหารความเสี่ยง (PDF)

โครงร่างรายงานแผนบริหารความเสี่ยง

โครงร่าง มคอ.7

 

มคอ.3 วิชาพื้นฐาน เรียนร่วม  กอศ.

มคอ.3 เลือกเสรี กอศ.

มคอ.5 วิชาพื้นฐาน เรียนร่วม  กอศ.

มคอ.5 เลือกเสรี กอศ.

คณะกรรมการต่างๆ

คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร.(แก้ไข 2561)
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ สกศ.รร.จปร.

ขออนุมัติแก้ไขคำสั่งฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง