หน้าหลัก

แผนแม่บท การพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

แผนแม่บทการพัฒนาส่วนการศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (PDF)

แผนแม่บทการพัฒนาส่วนการศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (word)

โครงร่างการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563)
มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของ ทบ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (พ.ศ. 2560-2564)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 4 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. 2559 (ปรับใหม่)

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2559 (word)

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2559(PDF)

สรุปผลการพิจารณาความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 (word)
รายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 (PDF)

รายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 (word)
รายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 (PDF)

โครงร่างแผนปฏิบัติราชการระดับกองวิชา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560

 

ตารางสรุปเฉพาะเรื่องประกอบรายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558

ครงร่าง มคอ.3 และ มคอ. 5
เอกสารประกอบการอบรม การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ปีการศึกษา 2560คณะกรรมการต่างๆ
คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร.
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รรงจปร. ประจำปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง