หน้าหลัก

แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. พ.ศ. 2561 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2561

โครงร่างรายงานประเมินตนเอง (SAR)ระดับกองวิชาฯ ปีการศึกษา 2561

โครงร่างรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ กองวิชา ปีการศึกษา 2561

แผนบริหารความเสี่ยง สกศ.ฯ ปีการศึกษา 2561

โครงร่างรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.ฯ ปีการศึกษา 2561

มคอ. 3 แบบที่ 2 (แก้ไขเฉพาะข้อ 1หมวดที่5) 

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ๑๘ มิ.ย. ๖๑

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ มคอ. 23 ก.ค.61

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ สกศ.ฯ ครั้งที่ 1 2ส.ค. 61

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ สกศ.ฯ ครั้งที่ 2(29 พ.ย.61)

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสกศ.ฯและกองวิชาฯครั้งที่ 2 01 (16 ม.ค.62)

คณะกรรมการต่างๆ

คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร.(แก้ไข 2561)
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการประเมินออนไลน์

คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ 2561 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ขออนุมัติแก้ไข 2561