ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2561

คู่มือแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. ประจำปี 2561

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. พ.ศ. 2561 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2561

โครงร่างการเขียนโครงการประกอบแผนบริหารความเสี่ยง

โครงร่างสรุปผลการประเมินหลักสูตร โดย นนร.ชั้นปีที่ ๕

โครงร่างสรุปผลการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ โดย นนร. ชั้นปีที่ ๕

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ มคอ.๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงร่าง มคอ 3 หลักสูตร EP

โครงร่าง มคอ.5 หลักสูตร EP

โครงร่าง มคอ.3 และ มคอ. 5

มคอ. 3 แบบที่ 2 (แก้ไขเฉพาะข้อ 1หมวดที่5)

โครงร่าง มคอ.7

เอกสารประกอบการอบรม การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ปีการศึกษา 2560

โครงร่างการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

แบบ ปคศ.1-5