มาตรฐานที่ 2

แบบฟอร์ม

  • หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ตัวบ่งชี้ที่ 2.4)
  • แบบรายงาน การศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงานทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.5)
  • ตารางสรุปเฉพาะเรื่อง ตัวบ่งชี้ 2.3
  • ตารางสรุปเฉพาะเรื่องตัวบ่งชี้ 2.4
  • ตารางสรุปเฉพาะเรื่องตัวบ่งชี้  2.5

ข้อมูล กพ. สกศ. ตัวบ่งชี้ 2.1

หลักฐาน SAR