หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2560

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะภาควิชาการ)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SS  1001  ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
SS  1201  หลักรัฐศาสตร์
SS  5004  กฎหมายทหารและกฎหมายที่จำเป็นในการรับราชการทหาร

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HI 2001  ไทยศึกษา
HI 5002  ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
LG 1001        ภาษาไทย 1                         LG 5002   ภาษาไทย 2
LG 1101         ภาษาอังกฤษ 1                    LG 1102    ภาษาอังกฤษ 2
LG 2103         ภาษาอังกฤษ 3                   LG 2104   ภาษาอังกฤษ 4
LG 3105         ภาษาอังกฤษ 5                   LG 3106  ภาษาอังกฤษ 6
LG 4107         ภาษาอังกฤษ 7                   LG 4108  ภาษาอังกฤษ 8
LG 5109        ภาษาอังกฤษ 9                    LG 5110    ภาษาอังกฤษ 10

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 1001  เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาเฉพาะ (เฉพาะภาควิชาการ)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์MA 1001   แคลคูลัส 1
MA 2002   แคลคูลัส 2
MA 2003  แคลคูลัส 3
CH 1001    เคมีทั่วไป
CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
PH 1001   ฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1002   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1003   ฟิสิกส์ทั่วไป 2
PH 1004     ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

กลุ่มวิชาแกนCE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม  CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ME 2101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  ME 2801 ปฏิบัติการกลศาสตร์วิศวกรรม
ME 3301 เทอร์โมไดนามิกส  IE 2101 วัสดุวิศวกรรม
IE 2102 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม   IE 2002 สถิติวิศวกรรม
IE 3104 กรรมวิธีการผลิต  EE 2004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
EE 2014 ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า

กลุ่มวิชาเฉพาะIE 2001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ
IE 3103 เครื่องมือวิศวกรรมและการปฏิบัติงาน
IE 3201 วิศวกรรมความปลอดภัย  IE 3401 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
IE 3501 การวิจัยการดำเนินงาน 1
IE 4202 การศึกษาการทำงาน   IE 4301 การควบคุมคุณภาพ
IE 4402 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม     IE 4502 การวางแผนและควบคุมการผลิต
IE 4611 โครงงาน 1    IE 5503 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
IE 5601 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3  IE 5612 โครงงาน 2
IE 5613 โครงงาน 3               

กลุ่มวิชาเลือกIE 5511 การจัดการสินค้าคงคลัง   IE 5507 วิเคราะห์การถดถอย

IE5602 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ1 การจัดตารางกิจกรรม

IE 5109 การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ IE5107 เทคโนโลยีงานเชื่อม

หมวดวิชาเลือกเสรี