หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะภาควิชาการ)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SS 1001 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
SS 1201 หลักรัฐศาสตร์
SS4105 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
SS 5004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่จำเป็นในการรับราชการทหาร

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HI 2001 ไทยศึกษา
HI 4105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
LG 1001 ภาษาไทย 1 LG 2001 การพัฒนาด้านบุคลิกภาพฯ
LG 5002 ภาษาไทย 2 LG1101 ภาษาอังกฤษ 1
LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3
LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาเฉพาะ (เฉพาะภาควิชาการ)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CH 1001 เคมีทั่วไป  CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  MA 1001 แคลคูลัส 1

MA 2002 แคลคูลัส 2
MA 3006 หลักสถิติ PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

กลุ่มวิชาแกน
ES 2101 ชีววิทยาพื้นฐาน
ES 2102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม
CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EE3401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

กลุ่มวิชาเฉพาะ
ES 2103 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ES 2104 ธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ
CH 2601 เคมีประยุกต์ 1 CH 3602 เคมีประยุกต์
CH 4603 เคมีวัตถุระเบิด1
ME 2601 เทคโนโลยียานยนต์ IE 2101 วัสดุวิศวกรรม
CS 2002 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์
ES 3301 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น
TS 3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน TS 3102 เทคโนโลยีพื้นฐาน 2
TS 3901 สัมมนา 1 TS 4701 ระเบียบวิธีวิจัย
TS 4902 โครงงาน1 ME 5402 เทคโนโลยีพลังงาน
TS 5903 โครงงาน2

กลุ่มวิชาเลือก

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ES 5303 การจัดการคุณภาพน้ำ
ES 5308 การผลิตเห็ด
ES 5501 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
ES 5105 ทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์

ฟิสิกส์

 PH 5105 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 1 PH 5106 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 2
PH 5912 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ : ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 3
PH 5913 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ : ก่ารประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในทางทหาร1
PH 5914 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ : ก่ารประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในทางทหาร2 

เคมี
CH 5604 เคมีอาหาร
CH 5607 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ
CH 5608 ความปลอดภัยและการป้องกันภัยจากสารเคมีและวัตถุระเบิด

หมวดวิชาเลือกเสรี