หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 2560

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะภาควิชาการ)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SS 1001 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป SS 1201 หลักรัฐศาสตร์
SS 5004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่จำเป็นในการรับราชการทหาร

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HI 2001 ไทยศึกษา HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
LG 1001 ภาษาไทย 1 LG 5002 ภาษาไทย 2
LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6
LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาเฉพาะ  (เฉพาะภาควิชาการ)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
MA 1001 แคลคูลัส 1 MA 3006 หลักสถิติ
CH 1001 เคมีทั่วไป  CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

กลุ่มวิชาแกน
CS 2001 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ SS 2002 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
SS 2101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค SS 2102 เศรษฐศาสตรม์ หภาค
SS 2301 สังคมวิทยาเบื้องต้น
SS 2302 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา SS 2402 องค์การและการจัดการ
SS 4204 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
SS 4404 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มวิชาเฉพาะ
SS 2401 หลักการบริหารรัฐกิจ
SS 3103 เศรษฐกิจประเทศไทย
SS 3203 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
SS 3303 นิเวศวิทยามนุษย์
SS 3304 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาประเทศ
SS 3305 ปัญหาสังคม
SS 3306 การพัฒนาชุมชน
SS 3403 นโยบายสาธารณะเบื้องต้น
SS 4003 กฎหมายปกครอง
SS 4104 เศรษฐศาสตรเ์ ชิงปฏิบัติการ
SS 4307 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1
SS 4308 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2
SS 4405 การบริหารโครงการ
SS 5205 การเมืองการปกครองเอเชียอาคเนย์
SS 5310 สัมมนา

กลุ่มวิชาเลือก
SS 5406 หลักการประชาสัมพันธ์  SS5214 หัวข้อพิเศษทางรัฐศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบัน
SS 5-14 เศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา

SS5429 หลักการตลาด

หมวดวิชาเลือกเสรี