ปีการศึกษา 2561

ระดับส่วนการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา 2561 แก้ไข (เล่มสมบูรณ์)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา 2561 word pdf

ระดับกองวิชา

โครงร่างแผนปฏิบัติราชการกองวิชาฯ ปีการศึกษา 2561

โครงร่างรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ กองวิชา ปีการศึกษา 2561

ส่วนที่ 4 แก้ไขรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ แยกกอง แยกแผนก ปีการศึกษา2561

แผนปฏฺิบัติราชการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ