ปีการศึกษา 2563

ระดับส่วนการศึกษา

ระดับกองวิชา

 

แผนปฏฺิบัติราชการ

 • กองวิชาคณิตศาสตร์ฯ แก้ไข
 • กองวิชาฟิสิกส์
 • กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ แก้ไข
 • กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธฯ
 • กองวิชาวิศวกรรมโยธาฯ
 • กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ
 • กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ
 • กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ฯ
 • กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แก้ไข
 • กองวิชาอักษรศาสตร์ฯ
 • กองวิชาเคมี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

 • กองวิชาคณิตศาสตร์ฯ
 • กองวิชาฟิสิกส์ฯ
 • กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ
 • กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธฯ
 • กองวิชาวิศวกรรมโยธาฯ
 • กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ
 • กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ
 • กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ฯ
 • กองวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • กองวิชาอักษรศาสตร์ฯ
 • กองวิชาเคมีฯ