หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2562

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะภาควิชาการ)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SS 1001 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป SS 1201 หลักรัฐศาสตร์
SS 5004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่จำเป็นในการรับราชการทหาร

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HI 2001 ไทยศึกษา
HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
LG 1001 ภาษาไทย 1 LG 5002 ภาษาไทย 2
LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6
LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาเฉพาะ (เฉพาะภาควิชาการ)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

CH 1001 เคมีทั่วไป CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป MA 1001 แคลคูลัส 1

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

กลุ่มวิชาแกน CS 2001 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS 2101 การออกแบบระบบดิจิตอล

CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CS 3204 ภาษาโปรแกรม
MA 2001 คณิตศาสตร์จานวนไม่ต่อเนื่อง
MA 2002 แคลคูลัส 2 MA 2006 หลักสถิติ 3
MA 2008 ความน่าจะเป็นและสถิติสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาเฉพาะCS 2202 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง
CS 2401 ระบบปฏิบัติการ
CS 3104 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
CS 3203 การปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
CS 3301 โครงสร้างข้อมูล
CS 3302 ระบบจัดการฐานข้อมูล
CS 3303 อันกอริธึม
CS 3402 การเขียนโปรแกรมระบบ
CS 3801 วิศวกรรมซอฟแวร์
CS 4501 การเชื่อมประสานคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
CS4601 มัลติมีเดีย CS 4205 ภาษาโปรแกรมร่วมสมัย
CS 4802 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
CS 4803 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
CS 4901 การเสนอโครงงานวิจัย
CS 5502 ข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
CS 5804 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
CS 5902 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์
กลุ่มวิชาเลือก
CS 6501 การระวังรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
CS 6602 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
CS 6902 เทคโนโลยีสื่อระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาทหาร

กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นำ

กลุ่มวิชาพลศึกษา