หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2562

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะภาควิชาการ)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SS 1001 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
SS 1201 หลักรัฐศาสตร์
SS 5004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่จำเป็นในการรับราชการทหาร

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HI 2001 ไทยศึกษา
HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
LG 1001 ภาษาไทย 1 LG 5002 ภาษาไทย 2
LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6
LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาเฉพาะ (เฉพาะภาควิชาการ)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CH 1001 เคมีทั่วไป CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
MA 1001 แคลคูลัส 1 MA 2002 แคลคูลัส 2
MA 2003 แคลคูลัส 3 PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

กลุ่มวิชาแกนMA 3004 สมการเชิงอนุพันธ์
CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม
CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
CE 2601 วัสดุวิศวกรรม
ME 2101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
ME 3102 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
CE 3101 กำลังวัสดุ
IE 3401 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
CE 3002 การสำรวจ 1
CE 3501 ชลศาสตร์
CE 3502 ปฏิบัติการชลศาสตร์

กลุ่มวิชาเฉพาะ

CE 2301 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
CE 2602 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม
CE 2603 คอนกรีตเทคโนโลยี
CE 3102 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
CE 4103 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
CE 3302 กลศาสตร์มวลดิน
CE 3303 ปฏิบัติการกลศาสตร์มวลดิน
CE 4401 วิศวกรรมการทาง
CE 4402 วัสดุวิศวกรรมการทาง
CE 3504 วิศวกรรมชลศาสตร์
CE 4505 การประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล
CE 4901 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
CE 4202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
CE 5203 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
CE 5204 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
CE 4605 เทคนิคการก่อสร้างและการบริหาร
CE 4902 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 1
CE 5903 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 2

กลุ่มวิชาเลือกCE 5206 การออกแบบอาคารสูง
CE 5403 วิศวกรรมขนส่ง

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาทหาร

กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นำ

กลุ่มวิชาพลศึกษา