หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ 2562

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะภาควิชาการ)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SS 1001 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป SS 1201 หลักรัฐศาสตร์
SS 5004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่จำเป็นในการรับราชการทหาร

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HI 2001 ไทยศึกษา
HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
LG 1001 ภาษาไทย 1 LG 5002 ภาษาไทย 2
LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6
LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาเฉพาะ (เฉพาะภาควิชาการ)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์CH 1001 เคมีทั่วไป CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป MA 1001 แคลคูลัส 1

MA 2002 แคลคูลัส 2
MA 2003 แคลคูลัส 3 PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

กลุ่มวิชาแกนCS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม
EE 2004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
IE 2101 วัสดุวิศวกรรม
ME 2101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1

กลุ่มวิชาเฉพาะSE 2001 การสำรวจภูมิประเทศ
SE 2101 ยีออเดซีเรขาคณิต
SE 2201 สถิติและคณิตศาสตร์ในงานสำรวจ
SE 3002 การสำรวจวางหมุดหลักฐาน 1
SE 3003 การสำรวจวางหมุดหลักฐาน 2
SE 3202 การคำนวณปรับแก้
SE 3301 โฟโตแกรมเมตรี 1
SE 3302 โฟโตแกรมเมตรี 2
SE 3402 การทำแผนที่  SE4102 การสำรวจด้วยดาวเทียม
SE 3501 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน 3
SE 4103 ยีออฟิสิกส์
SE 4303 การรับรู้ระยะไกล
SE 4401 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
SE 4403 เส้นโครงแผนที่
SE 4404 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2
SE 4502 สัมมนาทางวิศวกรรมแผนที่
SE 5504 เทคโนโลยีการพิมพ์
SE 4505 การบริหารจัดการและการรังวัดที่ดิน
SE 4506 การสำรวจเส้นทาง
SE 4507 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 1 SE5503 ภูมิศาสตร์กายภาพ
SE 5508 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 2

กลุ่มวิชาเลือกSE 5509 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสำรวจ 1 SE5511 การวางแผนโครงการสำรวจ

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาทหาร

กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นำ

กลุ่มวิชาพลศึกษา