หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2562

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SS 1001 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
SS 1201 หลักรัฐศาสตร์
SS 5004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่จำเป็นในการรับราชการทหาร

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HI 2001 ไทยศึกษา
HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
LG 1001 ภาษาไทย 1 LG 5002 ภาษาไทย 2
LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6
LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CH 1001 เคมีทั่วไป CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
MA 1001 แคลคูลัส 1 MA 2002 แคลคูลัส 2
MA 2003 แคลคูลัส 3 PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

กลุ่มวิชาแกนCE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม
CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EE 2101 หลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
EE 3201 การวิเคราะห์วงจรอิเลคทรอนิกส์
EE 3302 ระบบควบคุม
EE 3501 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
IE 2101 วัสดุวิศวกรรม
ME 3103 พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม

กลุ่มวิชาเฉพาะEE 2001 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
EE 2002 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวฟ.
EE 2003 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม   EE2004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า      EE 2102 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า EE2014 ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
EE 3202 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรอิเลคทรอนิกส์
EE 3301 สัญญาณและระบบ
EE 3304 กรรมวิธีสัญญาณดิจิตอล
EE 3403 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
EE 3404 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
EE 3701 หลักการของระบบการสื่อสาร
EE 4006 การวิเคราะห์และจำลองแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า
EE 4405 ไมโครคอนโทรลเลอร์
EE 4503 วิศวกรรมไมโครเวฟ EE 4504 วิศวกรรมสายอากาศ
EE 4702 ระบบการสื่อสารดิจิตอล
EE 4703 ปฏิบัติการระบบการสื่อสาร
EE 4711 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
EE 4901 สัมมนาและเตรียมโครงงานทางวิศวกรรม
EE 4903 โครงงานวิศวกรรม 1
EE 5505 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์
EE 5706 การสื่อสารทางแสง  EE5801 ระบบเรดาห์
EE 5904 โครงงานวิศวกรรม 2

กลุ่มวิชาเลือกEE 5422 กรรมวิธีสัญญานภาพในระบบคอมพิวเตอร์ EE 5622 ระบบพลังงานทดแทน
EE 5906 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  EE5502 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาทหาร

กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นำ

กลุ่มวิชาพลศึกษา