หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2562

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะภาควิชาการ)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SS 1001 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
SS 1201 หลักรัฐศาสตร์
SS 5004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่จำเป็นในการรับราชการทหาร

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HI 2001 ไทยศึกษา
HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
LG 1001 ภาษาไทย 1 LG 5002 ภาษาไทย 2
LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6
LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาเฉพาะ (เฉพาะภาควิชาการ)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์MA 1001 แคลคูลัส 1
MA 2002 แคลคูลัส 2
MA 2003 แคลคูลัส 3
CH 1001 เคมีทั่วไป
CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

กลุ่มวิชาแกนCE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ME 2101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 ME 2801 ปฏิบัติการกลศาสตร์วิศวกรรม
ME 3301 เทอร์โมไดนามิกส IE 2101 วัสดุวิศวกรรม
IE 2102 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม IE 2002 สถิติวิศวกรรม
IE 3104 กรรมวิธีการผลิต EE 2004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
EE 2014 ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า

กลุ่มวิชาเฉพาะIE 2001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ
IE 3103 เครื่องมือวิศวกรรมและการปฏิบัติงาน
IE 3201 วิศวกรรมความปลอดภัย IE 3401 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
IE 3501 การวิจัยการดำเนินงาน 1  IE4003 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
IE 4202 การศึกษาการทำงาน IE 4301 การควบคุมคุณภาพ
IE 4402 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม IE 4502 การวางแผนและควบคุมการผลิต
IE 4611 โครงงาน 1 IE 5503 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
IE 5601 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 IE 5612 โครงงาน 2
IE 5613 โครงงาน 3

กลุ่มวิชาเลือกIE 5505 การจำลองสถานการณ์ IE 5507 วิเคราะห์การถดถอย

IE5403 การศึกษาความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมอุตสาหการ

IE 5504 การวิจัยการดำเนินงาน 2 IE5515 การจัดการงานวิศวกรรม

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาทหาร

กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นำ

กลุ่มวิชาพลศึกษา