มาตรฐานที่ 4

แบบประเมิน

  • แบบรายงานการขออนุมัติเพื่อให้บริการวิชาการ (4.4 ฉบับ1)
  • แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการวิชาการ (4.4 ฉบับ2)
  • แบบรายงานการให้บริการสถาบันภายนอก

แผนบริหารความเสี่ยง สกศ.ฯ

รายงานผลการดำเนินงาน

หลักฐาน SAR