ข้อมูลการประชุม


ประชุมกรรมการ มคอ.ครั้งที่ 2 30กย.63

ประชุมกรรมการประเมินออนไลน์ 17 มิ.ย.63

ประชุมกรรมการ มคอ. ปีการศึกษา2563 1มิ.ย.63

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ 20 พ.ค.63

ประชุมกรรมการประกันคุณภาพ สกศ.ฯ ครั้งที่ 3 5 ก.พ.63

ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯบนระบบ E-Learning

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพ สกศ.ฯ ครั้งที่ 2 12พ.ย.62

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สกศ.ฯ 16 ส.ค.62

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพ สกศ.ฯ ครั้งที่ 1 1 ส.ค.62

ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบฯ มคอ. ปีการศึกษา2562 9ก.ค.62

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ 24 มิ.ย. 62

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ สกศ.ฯ ครั้งที่ 3 (7 มี.ค.62) 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ สกศ.ฯ ครั้งที่ 1 2ส.ค. 61

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ สกศ.ฯ ครั้งที่ 2(29 พ.ย.61)