หน้าแรก

 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับการรับรองผลการประเมินภายนอก  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อ 21 ก.พ. 2565 (2565 -2570)

แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี2560 – 2564

– แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี2560 – 2564

คู่มือและแผนการดำเนินงาน

– คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2565 (word)
– คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2565 (pdf) 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 (word)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 (pdf)
– คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2561 
– คู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทบ. พ.ศ. 2566-2570
คู่มือ แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ประจำปี 2561

– แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2567
– แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2566 
– แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2565
– แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 
– แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2563
แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการ
– แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2566
– แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565 
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2564  
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2563 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2563  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 2563  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ หน่วย สวท.ฯ,สกศ.ฯ และ กรม นนร.รอ. 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2562  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2562  

 

สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

– รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ระดับ นขต.รร.จปร. ปีการศึกษา 2566 
สกศ.รร.จปร. (25 เม.ย. 67) สวท.รร.จปร.และกพศ.รร.จปร (24 เม.ย.67)  (WORD)  (PDF) 

กิจกรรม ๕ ส. ของหน่วย

ติดต่อเรา

crmaqa@crma.ac.th

โทร : 02 241 2691-4 ต่อ 62739

โทรศัพท์ภายใน  62739

fax : 037393132

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

– พล.ต. ณรงค์  สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรม และการศึกษาของ ทบ. 

– พล.อ.ท. ภูมิใจ  เลขสุนทรากร เสธ.สปท. ตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วย สกศ.รร.จปร. เมื่อ 18 พ.ค. 2566

– ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วย สวท.รร.จปร.,กพศ.รร.จปร. เมื่อ 28 เม.ย. 2566

– นำข้าราชการ รร.จปร. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์ (Vision)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”
– ตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖

– ประชุมพิจารณาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมของ รร.จปร. เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๕

– ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ระดับ นขต.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

– ประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2565 เมื่อ 23 ส.ค.2565

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ ๒ เมื่อ 16 ส.ค.2565

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 เมื่อ 2 ส.ค.2565

 

Copyright © 2024