หน้าแรก

 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับการรับรองผลการประเมินภายนอก  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อ 21 ก.พ. 2565 (2565 -2570)

แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี2560 – 2564

– แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี2560 – 2564

คู่มือและแผนการดำเนินงาน

– คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2565 (word)
– คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2565 (pdf) 
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของกองทัพบกประจำปีงบประมาณ 2565 
– กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ.ปีงบประมาณ 2562 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของ ทบ. ปีงบประมาณ 2562 
– แจ้งกำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.ปีงบประมาณ 2562
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 (word)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 (pdf)
– เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
– คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2561 
คู่มือ แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ประจำปี 2561
– แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2565
– แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 
– แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2563
แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรที่จัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565

 

รายงานการประเมินตนเอง
– รายงานการประเมินตนเอง SAR โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564
– รายงานการประเมินตนเอง SAR โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563
– รายงานการประเมินตนเอง SAR โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562
– รายงานการประเมินตนเอง SAR โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561 
รายงานการประเมินตนเอง SAR โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2560
รายงานการประเมินตนเอง SAR โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการ

– แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565 
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2564  
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2563 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2563  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 2563  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ หน่วย สวท.ฯ,สกศ.ฯ และ กรม นนร.รอ. 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2562  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2562  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
– สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2564
– สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2563
– สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2562  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2561  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2560
– สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2559

 

สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

– รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก 

– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2563
– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีงบประมาณ 2561 
– สรุปผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทบ.(ยศ.ทบ.) ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยขึ้นตรง รร.จปร.

– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2564
– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา 2564
– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 
– รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2562   
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา 2562   

 

กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

– ประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2565 เมื่อ 23 ส.ค.2565  

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ ๒ เมื่อ 16 ส.ค.2565 

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 เมื่อ 2 ส.ค.2565

– การประชุมประธานกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔

– การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยขึ้นตรง รร.จปร. ผ่าน Zoom System

– เมื่อ 9 มี.ค. 65 เวลา 1300คณะผู้ประเมินภายนอก เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.รร.จปร.และศึกษาสภาวะแวดล้อมภายใน รร.จปร.

– ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยขึ้นตรง รร.จปร. ผ่าน Zoom System เมื่อ 20 ม.ค. 65

รับฟังการแถลงผล การประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)เมื่อ 15 ธ.ค. 2564

– รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เมื่อ 1 ธ.ค.2564

– การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. 14 ก.ย. 64
– การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยขึ้นตรง รร.จปร. ผ่าน Zoom System
ภาพกิจกรรมการสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
การสัมมนางานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
– แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษ ทบ. ณ ยศ.ทบ.  12 ธ.ค.62  
– กิจกรรมการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

Copyright © 2022