คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563)

– แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2560 (พ.ย.60-เม.ย. 61)

 

ข้อมูลการประชุม

– เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ครั้งที่ 1

 

คณะกรรมการ