หน้าแรก

แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี2560 – 2564

– แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี2560 – 2564

คู่มือและแผนการดำเนินงาน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 (word)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 (pdf) 

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 
– เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
– คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๑ 
คู่มือ แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ประจำปี 2561
แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2561 (1 พ.ค.61 – 30 เม.ย.62)
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงร่างการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง SAR โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง SAR โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 4

– เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 3

คณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 2561

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2561 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2561

– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา2561 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
– สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2559
สรุปผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทบ.(ยศ.ทบ.) ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีงบประมาณ 2561

ติดต่อเรา

crmaqa@crma.ac.th

โทร : 02 241 2691-4 ต่อ 62739

โทรศัพท์ภายใน  62739

fax : 037393132

กิจกรรมประกันคุณภาพ

แบบประเมินการศึกษาดูงาน รร.นนก.

14 ม.ค.62

Copyright © 2019