หน้าแรก

แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี2560 – 2564

– แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี2560 – 2564

คู่มือและแผนการดำเนินงาน

 – เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

– คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๑

 – คู่มือ แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ประจำปี 2561

– แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2560 (พ.ย.60-เม.ย. 61)
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2559 (ปรับปรุง 2560) (pdf)

–  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2559 (ปรับปรุง 2560) (word)

โครงร่างรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 2560 (สำหรับ นขต.)

 – แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561

 – โครงร่างการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง SAR โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง SAR โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลการประชุม

คณะกรรมการ

 

Copyright © 2018