แผนปฏิบัติราชการ

คำสั่ง

แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร.

– แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2566
– แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 
– แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 
– แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 
 แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2562
– แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2561 
 โครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. 2561 
– โครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. 2561 (ฉบับแยกรายโครงการ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2563

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด แบบการเขียนโครงการ (Word)
ดาวน์โหลด แบบสรุปผลการดำเนินตามโครงการ
ตัวอย่าง วิธีการกรอกข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวอย่าง วิธีการกรอกโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนปฏิบัติราชการ
โครงร่าง แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2567 ((WORD))  ((PDF))
โครงร่าง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา2566(แยกตามหน่วยงาน)
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2566 (แยกตามหน่วยงาน)
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 (แยกตามหน่วยงาน)
ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 (แยกตามหน่วยงาน)

ข้อมูลการประชุม

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม ๕ ส. ของหน่วย

ติดต่อเรา

crmaqa@crma.ac.th

โทร : 02 241 2691-4 ต่อ 62739

โทรศัพท์ภายใน  62739

fax : 037393132

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

– พล.ต. ณรงค์  สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรม และการศึกษาของ ทบ. 

– พล.อ.ท. ภูมิใจ  เลขสุนทรากร เสธ.สปท. ตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วย สกศ.รร.จปร. เมื่อ 18 พ.ค. 2566

– ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วย สวท.รร.จปร.,กพศ.รร.จปร. เมื่อ 28 เม.ย. 2566

– นำข้าราชการ รร.จปร. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์ (Vision)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”
– ตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖

– ประชุมพิจารณาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมของ รร.จปร. เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๕

– ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ระดับ นขต.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

– ประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2565 เมื่อ 23 ส.ค.2565

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ ๒ เมื่อ 16 ส.ค.2565

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 เมื่อ 2 ส.ค.2565

 

Copyright © 2024