แผนปฏิบัติราชการ

คำสั่ง

แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร.

– แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2566
– แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 
– แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 
– แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 
 แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2562
– แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2561 
 โครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. 2561 
– โครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. 2561 (ฉบับแยกรายโครงการ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2563

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด แบบการเขียนโครงการ (Word)
ดาวน์โหลด แบบสรุปผลการดำเนินตามโครงการ
ตัวอย่างวิธีการกรอกข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
โครงร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา2566(แยกตามหน่วยงาน)
โครงร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา2565(แยกตามหน่วยงาน)
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2566 (แยกตามหน่วยงาน)
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 (แยกตามหน่วยงาน)
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 (แยกตามหน่วยงาน)

ข้อมูลการประชุม

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม ๕ ส. ของหน่วย

ติดต่อเรา

crmaqa@crma.ac.th

โทร : 02 241 2691-4 ต่อ 62739

โทรศัพท์ภายใน  62739

fax : 037393132

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

– พล.ต. ณรงค์  สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรม และการศึกษาของ ทบ. 

– พล.อ.ท. ภูมิใจ  เลขสุนทรากร เสธ.สปท. ตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วย สกศ.รร.จปร. เมื่อ 18 พ.ค. 2566

– ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วย สวท.รร.จปร.,กพศ.รร.จปร. เมื่อ 28 เม.ย. 2566

– นำข้าราชการ รร.จปร. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์ (Vision)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”
– ตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖

– ประชุมพิจารณาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมของ รร.จปร. เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๕

– ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ระดับ นขต.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

– ประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2565 เมื่อ 23 ส.ค.2565

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ ๒ เมื่อ 16 ส.ค.2565

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 เมื่อ 2 ส.ค.2565

 

Copyright © 2023