ข่าวสารงานประกัน

ข่าวสารสถาบันอุดมศึกษา 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2566
การขยายเวลาการจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2562 ของสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวสาร สมศ.

– แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

– การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 

 การประเมินคุณภาพการศึกษา นขต.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560
– หลักการ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560)
– คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
– การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
– ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ…..(ร่างฉบับแก้ไข 2560)

ข่าวสาร สปท.

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ข่าวสาร ยศ.ทบ.

– แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของกองทัพบกประจำปีงบประมาณ 2566
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของกองทัพบกประจำปีงบประมาณ 2565 
– แต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
– กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ.ปีงบประมาณ 2562 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของ ทบ. ปีงบประมาณ 2562 
– แจ้งกำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.ปีงบประมาณ 2562
แจ้งกำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวสาร รร.จปร.

ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

– รายงานการเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563  

สรุปผลการสัมมนาทบทวบหลังการปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการประชุมระดมความเห็น เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : บทเรียนจากอดีต และแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  เมื่อ  10 มิ.ย.62 
– สรุปการแถลงผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปี 2560
– 
รายงานผลการประชุม เรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่สถานศึกษา กห.

รายงานการประชุม

– รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อ 4 พ.ย.63

– รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3  เมื่อ 9 ม.ค.63

– รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2  เมื่อ 14 พ.ย.62

– รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1  เมื่อ 9 ก.ค.62 

กิจกรรม ๕ ส. ของหน่วย

ติดต่อเรา

crmaqa@crma.ac.th

โทร : 02 241 2691-4 ต่อ 62739

โทรศัพท์ภายใน  62739

fax : 037393132

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

– พล.ต. ณรงค์  สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรม และการศึกษาของ ทบ. 

– พล.อ.ท. ภูมิใจ  เลขสุนทรากร เสธ.สปท. ตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วย สกศ.รร.จปร. เมื่อ 18 พ.ค. 2566

– ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วย สวท.รร.จปร.,กพศ.รร.จปร. เมื่อ 28 เม.ย. 2566

– นำข้าราชการ รร.จปร. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์ (Vision)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”
– ตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖

– ประชุมพิจารณาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมของ รร.จปร. เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๕

– ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ระดับ นขต.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

– ประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2565 เมื่อ 23 ส.ค.2565

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ ๒ เมื่อ 16 ส.ค.2565

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 เมื่อ 2 ส.ค.2565

 

Copyright © 2024