ข่าวสารงานประกัน

ข่าวสาร สมศ.

 การประเมินคุณภาพการศึกษา นขต.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐
– หลักการ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560)
– คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
– การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
– ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ…..(ร่างฉบับแก้ไข 2560)

ข่าวสาร สปท.

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ข่าวสาร ยศ.ทบ.
– แต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
แจ้งกำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวสาร รร.จปร.

ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก

รายงานการประชุมระดมความเห็น เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : บทเรียนจากอดีต และแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  เมื่อ  10 มิ.ย.62 
– สรุปการแถลงผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปี 2560
– 
รายงานผลการประชุม เรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่สถานศึกษา กห.

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 

ติดต่อเรา

crmaqa@crma.ac.th

โทร : 02 241 2691-4 ต่อ 62739

โทรศัพท์ภายใน  62739

fax : 037393132

Copyright © 2019