มคอ.2

มคอ.2 พ.ศ. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

การเทียบโอนรายวิชา หลักสูตร รร.จปร พ.ศ. 2544 

รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาหลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ.2558) (ได้รับการพิจารณาจากสภา รร.จปร.)

มคอ.2 พ.ศ. 2563  (เพื่อพราง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

Bachelor of Science Program in Science and Technology (Modified Program 2018) (English Program)

Curriculum mapping

ข้อมูลการแก้ไขแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) เพิ่มเติม

การจัดหน่วย

ติดต่อเรา

เพิ่มเพื่อน

crmaqa@crma.ac.th

โทร : 02 241 2691-4 ต่อ 62739

โทรศัพท์ภายใน  62739

fax : 037393132

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright © 2021